Skip to main content

Vovinam Training Program - Blue Belt I

Fundamental Techniques

 • Ôn phần cũ
 • 5 lối chạy tại chỗ
 • Phương pháp té ngã
 • Ðấm và đá di động có mục tiêu
 • 4 lối đánh chỏ 5 - 8
 • Áp dụng các thế chiến lược tập giao đấu

Attack, Defense & Counter

Khoá Gỡ

 • Nắm tóc trước lối 1 và 2
 • Nắm tóc sau lối 1 và 2
 • Nắm tay cùng bên
 • Nắm tay khác bên
 • Hai tay nắm một tay trước
 • Hai tay nắm hai tay trước
 • Hai tay nắm 2 tay sau
 • Khoá sau vòng gáy

Khoá Tay Dắt

 • Khoá tay dắt lối 3 và 4

Phản Đòn Căn Bản Trình Độ 2

 • 4 đòn phản thế các lối đá: thẳng, tạt, đạp, cạnh

Chiến Lược

 • 5 chiến lược 11 - 15

Đòn Chân

 • 4 đòn chân 1 - 4

Forms

Thập Tự Quyền

Nhu Khí Công Quyền 1