Skip to main content

Vovinam Training Program - Blue Belt

Fundamental Techniques

  • Ôn phần cũ
  • Ðấm và đá di dộng
  • 4 lối đánh gối
  • Nhảy chân trì
  • Các lối tấn kết hợp với thủ pháp: trảo mã, đinh tấn thấp, độc cước tấn, hồi tấn

Attack, Defense & Counter

Phản Đòn Căn Bản Trình Độ 1

  • 12 đòn phản các lối đấm: thẳng, móc, lao, múc, thấp, tự do số 1 và số 2

Chiến Lược

  • 5 chiến lược từ 6 - 10

Forms

Nhập Môn Quyền

Nhập Môn Quyền reviews the basic techniques for new disciples: stances, chops, punches, blocks, elbows, kicks