Skip to main content

Vovinam Training Program - Self Defense

Fundamental Techniques

 • Phương pháp khởi động
 • Phương pháp hô hấp
 • 4 lối chém
 • 4 lối gạt đỡ
 • 4 lối chỏ
 • 4 lối đấm: thẳng, móc, lao, múc, thấp
 • 4 lối đá: thẳng, tạt, đạp, cạnh
 • 5 thế tấn: trung bình tấn, đinh tấn, tam giác tấn, cung tiển tấn, qụy tấn

Attack, Defense & Counter

Khoá Gỡ

 • Bóp cổ trước lối 1 và 2
 • Bóp cổ sau
 • Nắm ngực áo lối 1 và 2
 • Ôm trước không tay và cả tay
 • Ôm sau không tay và cả tay
 • Ôm ngang

Khoá Tay Dắt

 • Khoá tay dắt lối 1 và 2

Chiến Lược

 • 5 chiến lược 1 - 5